Ondřej Vícha

Diplomová práce

Optimalizace signálního plánu světelně řízené křižovatky v simulačním programu Witness

Optimization of Signalised Intersection Control Plan Using Simulation Software Witness
Anotace:
Diplomová práce se zabývá testováním algoritmů při řešení optimalizace signálního plánu světelně řízené křižovatky, kterými disponuje optimalizační nástroj Optimizer softwaru Witness. Úvodní kapitola charakterizuje teoretické pojmy týkající se dané problematiky. Následující část je věnována popisu vstupních údajů. Ve třetí kapitole je popsána konstrukce matematického modelu. Další kapitola je zaměřena …více
Abstract:
The master’s thesis deals with testing of algorithms to determine an optimal signalized intersection control plan using a simulation software Witness. The introductory chapter focuses on theoretical terms concerning the topic. The following part is dedicated to the description of entry data. The composition of mathematical model is described in the third chapter and the simulation model in the subsequent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Michal Dorda
  • Oponent: Jiří Holík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava