Dalibor Zeman

Bachelor's thesis

Využívání strukturálních fondů Evropské unie v Moravskosleszkém kraji

Utilization of EU Structural Funds by the Region of Moravia-Silesia
Abstract:
V bakalářské práci na téma „Využívání strukturálních fondů Evropské unie v Moravskosezském kraji“ jsem popsal fungování strukturálních fondů a vysvětlil základní pojmy týkající se jejich využití. Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat, jak Dům dětí a mládeže Vratimov dokázal s využitím peněz z EU zlepšit své služby a zázemí pro děti z Vratimova a přilehlého okolí. Podrobněji jsem se zaměřil na operační …more
Abstract:
In my bachelor´s thesis themed “Exploitage of Structural funds of European Union in Moravskoslezský kraj” was described functioning of Structural funds of European Union and was also explained basic concepts of theirs usage. The aim of my bachelor´s thesis was to analyze how “Dům dětí a mládeže” Vratimov accomplished with money from European Union to improve its services and rear of children from Vratimov …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2012
  • Supervisor: Igor Černý
  • Reader: Stanislav Vajs

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava