Jakub Fábry

Bakalářská práce

Křižovatka silnic II/471 a III/4712 v obci Rychvald

Intersection of Roads II/471 and III/4712 in Rychvald
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou bezpečnosti silničního provozu na křižovatce silnic II/471 a III/4712 v obci Rychvald v Moravskoslezském kraji a návrhem potřebných opatření na zvýšení plynulosti a bezpečnosti. První část práce je věnována popisu lokality, zjištěným problémům, videoanalýze a vyhodnocením konfliktních situací ze získaného dopravně - inženýrského průzkumu. Dopravně - inženýrský …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis deals with the analysis of the road traffic safety at the crossroads of the II/471 road and the III/4712 road in the village Rychvald in the Moravian-Silesian Region and also with the proposal of necessary measures to increase the traffic flow and safety. The first part is devoted to the locality description, ascertained problems, the video analysis and the evaluation of conflict …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava