Pavel Rath

Bakalářská práce

Tvorba kolekce úloh pro výuku objektově orientovaného programování

Creation of the Problem Collection for Support of OOP Teaching
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením příkladů, podle kterých se lze učit objektově orientované programování. Konkrétně se jedná o technologie jazyka Java a jeho verzi Java SE. V první části práce jsou shrnuty některé teoretické znalosti potřebné pro vypracování jednotlivých zadání. Poté následují jednotlivá zadání, která jsou rozdělená do šesti kategorii. Jsou to objektové rysy jazyka, kontejnery …více
Abstract:
This bachelor thesis is about creating exercises which are designated for learning object-oriented programming. Specifically it's about Java technology and its version Java SE. In the first part of this thesis there are some theoretical knowledge that are needed for completing individual exercises. After that there are particular exercises which are divided into six groups. They are object features …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Jan Kožusznik
  • Oponent: Milan Šurkala

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava