Bc. Tereza Zpěváková

Bakalářská práce

Trestný čin vraždy – juristické a kriminologické aspekty

Murder – Legal and Criminology Aspects
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o trestném činu vraždy a jeho juristických a kriminologických aspektech. Při psaní této práce jsem si dala za cíl komplexně a přehledně analyzovat problematiku trestného činu vraždy z obou těchto hledisek. Východiskem pro zpracování tématu bylo stručné zmapování historického vývoje právní úpravy trestného činu vraždy v československé a české právní úpravě od roku 1918 …více
Abstract:
This thesis called „ Crime of murder and his juridical and criminological aspects“ In this thesis, I determinate a goal to comprehensively and clearly analyze the issue of the crime of murder of these two aspects. The starting point of the topic was brief charting the historical development of the law crime of murder in the Czechoslovak and Czech legislation since 1918. This historical excursus devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta