Andrea Ducarová

Master's thesis

Optimalizace portfolia dle prospektové teorie a teorie očekávaného užitku

Portfolio Optimization According to Prospect Theory and Expected Utility Theory
Abstract:
Tématem diplomové práce je optimalizace portfolia dle prospektové teorie a teorie očekávaného užitku. Cílem práce je sestavení akciové efektivní množiny podle Markowitzova modelu, optimálních akciových portfolií podle prospektové teorie v závislosti na změně jednotlivých parametrů a optimálních portfolií pro investora s daným postojem k riziku pro předem stanovené hodnoty očekávaného výnosu i rizika …more
Abstract:
The topic of my diploma’s thesis is portfolio optimization according to the Prospect Theory and the Expected Utility Theory. The object of thesis is building an efficient set of shares according to the Markowitz’s model, optimal portfolios of shares according to the Prospect Theory depending on the change of parameters and optimal portfolios with predetermined values of expected returns and risks for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: Zdeněk Zmeškal
  • Reader: Aleš Melecký

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance

Theses on a related topic