Theses 

Multikulturalismus ve školní praxi – Bc. Barbora VIKTOROVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Barbora VIKTOROVÁ

Master's thesis

Multikulturalismus ve školní praxi

Multiculturalism in school practice

Abstract: Multikulturalismus a také multikulturní výchova je v současnosti velice aktuální téma. V této diplomové práci představím výzkumné šetření zaměřené na postoje pedagogů právě k multikulturalismu a multikulturní výchově, protože jejich pohled na tuto problematiku považuji za důležitý. V první části zmíním teoretická východiska. Zaměřím se na rozbor multikulturalismu českými odborníky především na kritickou reflexi. Poté se budu věnovat tomu, jak je multikulturní výchova ukotvena vládními dokumenty o vzdělávání. Následně představím metodologii kvalitativního výzkumného šetření. V poslední části diplomové práce se budu zabývat interpretací výsledků výzkumného šetření. Mezi důležitá zjištění patří například to, jak pedagogové nahlíží na Romy, nebo že svůj vliv na žáky v oblasti postojů velice podceňují. Multikulturní výchovu považují za přínosnou, nicméně jejímu naplňování ve výuce nevěnují dostatek prostoru, z důvodů omezené časové dotace.

Abstract: These days, multiculturalism and multicultural education is very important topic. In this work I introduce a research focused on teacher´s attitude to multiculturalism and multicultural education, because I consider improtant their perspective on this issue. The first part will offer theoretical solutions. I will focus on the analysis of multiculturalism by Czech experts - especially for their critical reflection. I will then discuss how multicultural education is anchored in government documents on education. Then, I present the methodology of qualitative research. In the last part of this thesis I will deal with the interpretation of the results of the research. Among the key findings include how teachers viewed the Roma, or that their influence on students in their attitudes greatly underestimated. Multicultural Education deem beneficial, however, its successful implementation in the classroom do not devote enough space, owing to the limited time allocated.

Keywords: Multikulturalismus, multikulturní výchova, základní a střední vzdělávání, pedagogové, postoje

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016
  • Accessible from:: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Andrea Preissová krejčí, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2016 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

VIKTOROVÁ, Barbora. Multikulturalismus ve školní praxi. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 21/5/2019 15:35, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz