Jiří Struž

Diplomová práce

Analýza závislosti vibrací kardanové hřídele na její zástavbové délce

Analysis of Cardan Shaft Vibration Dependence on its Build-up Length
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vibrací vznikající při rotaci kardanové hřídele se dvěma klouby. V úvodu této práce se zabývám základní kinematikou kardanové hřídele, ve které se snažím srozumitelně odvodit analytické vztahy popisující kinematiku křížových kloubů. Kinematické závislosti získané analytickými výpočty jsou ověřeny pomocí metody konečných prvků. Po tomto teoretickém vstupu do problematiky …více
Abstract:
This thesis deals with vibration analyses, which are generated during rotation of cardan shaft with two joints. First part of this thesis describes basic cardan shaft cinematics. In this part I specify analyses of cinematic dependences of cardan shaft. Analytical calculations are verified by FEM analysis (Final Element Method). After theoretical part follows FEM analysis which is looking for dependence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Petr Maršálek
  • Oponent: Jiří Havlík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství

Práce na příbuzné téma