Jan Šimeček

Diplomová práce

Detekce a odhad 3D pózy objektů v RGB-D obrazech

3D Object Detection and Pose Estimation in RGB-D Images
Anotace:
Práce se zabývá implementací algoritmu pro rychlou detekci 3D objektů bez textur a následným určením jejich pózy v obraze. Jednotlivé objekty jsou definovány sadou obrázků zachycujících je pod různými úhly (pózami). Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou představeny použité metody, dataset a související práce. Praktická část se věnuje samotné implementaci algoritmu …více
Abstract:
The thesis deals with the implementation of the algorithm for fast detection of 3D textureless objects and subsequent determination of their pose in the image. Each object is represented by the set of images depicting the object from various angles (poses). The thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part introduces used methods, dataset and related work. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Jan Gaura
  • Oponent: Tomáš Fabián

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika