Theses 

Menstruace a všední spiritualita: genderová identita a konflikty nad ženským tělem – Bc. Michaela Žáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Žáková

Diplomová práce

Menstruace a všední spiritualita: genderová identita a konflikty nad ženským tělem

Menstruation and „Everyday Spirituality“: Gender Identity and Conflicts over Women’s Body

Anotace: Práce je založena na předpokladu, že v kontextu moderní společnosti se v důsledku rozporuplných a nežádaných institucionálních požadavků, či v důsledku společenské stigmatizace ženského těla, ženy uchylují k formám alternativních životních stylů. V této práci se autorka zabývala alternativními životními styly, které jsou spojeny s používáním menstruačních kalíšků a mj. jistými přístupy k tělu a ženství. Výzkumné otázky zní, jak je utvářena genderová identita v rámci těchto životních stylů, jak je utvářena jejich identita skrze interakce se společenskými institucemi a jak preferovaný způsob života souvisí s krizemi identit žen. Výzkum byl založen na narativní analýze autobiografických vyprávění 6 žen využívajících menstruační kalíšky. Autorka prezentuje, že se ženy uchylují k alternativním životním stylům, které jsou propojeny s kladným vztahem k přírodě, důrazem na přirozenost a nezasahování do přirozených tělesných procesů. Zjišťuje, že genderová identita žen není formována skrze používání menstruačních kalíšků a využívání menstruační krve, ale zřejmě je formována spíše v prostředích ženských kruhů. Vedle podstatného faktoru orientační rodiny je identita utvářena též skrze negativní interakce s lékařskými institucemi a s o generaci staršími ženami v rodinném prostředí. V důsledku konfliktních interakcí s lékařskými institucemi se ženy uchylují k hledání alternativ a jiných způsobů léčby. Podle autorky ženy nezažívají přímo krize identit, ale zažívají frustrace a krize způsobené mj. konfliktními interakcemi se společenskými institucemi. Svými výsledky práce přispívá do diskuze nejen ohledně povahy soudobých forem alternativních životních stylů, ohledně utváření (genderové) identity, ale studie se dotýká též tématu sociologie medicíny.

Abstract: This work is based on the premise that in the context of modern society, women, due to contradictory and unwanted institutional demands or as a result of social stigmatization of the female body, resort to forms of alternative lifestyles. In this paper, the author dealt with alternative lifestyles that are associated with the use of menstrual cups and, among other things, certain approaches to the body and womanhood. The research questions are: how gender identity is shaped within these lifestyles, how their identity is shaped through interactions with social institutions and how the preferred way of life is related to women's identity crises. The research was based on narrative analysis of six women which use menstrual cups. The author presents that women resort to alternative lifestyles that are linked with a positive relationship to nature, emphasizing nature and not interfering with natural body processes. The author finds, that the gender identity of women is not formed through the use of menstrual cups and the use of menstrual blood, but rather identity is formed in the women’s circles. Besides the essential factor of the orientation family, identity is also formed through negative interactions with medical institutions and with a generation of older women in a family environment. As a result of conflicting interactions with medical institutions, women tend to look for alternatives and other treatments. According to the author, women do not experience identity crises directly, but experience, among other things, frustrations and crises caused by conflicting interactions with social institutions. With its results, this work contributes to the discussion not only about the nature of contemporary forms of alternative lifestyles, about forming (gender) identity, but also about the topic of a sociology of medicine.

Klíčová slova: alternativní životní styly, genderová identita, identita, menstruační kalíšek, dělat gender, krize identit, lékařské instituce, konfliktní interakce, entometodologie, narativní analýza, alternative lifestyles, gender identity, identity, menstrual cups, doing gender, identity crisis, medicine institutions, conflict interactions, ethnomethodology, narrative analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 17:09, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz