Eva Cholevová

Bakalářská práce

Finanční controlling a reporting jako nástroje finančního řízení v průmyslových podnicích

Financial Controlling and Reporting as Tools of Financial Management in Industrial Concerns
Anotace:
Tato práce je zaměřena na využití finančního controllingu a reportingu jako nástrojů finančního řízení v průmyslových podnicích. Cílem finančního controllingu je zajistit finanční rovnováhu podniku pomocí ukazatelů likvidity, rentability a zadluženosti, dále pomocí plánování, organizování, kontroly a celkového hospodaření a řízení podniku. Finanční řízení je založeno na dosahování maximálního zisku …více
Abstract:
This work is focused on utilisation of controlling and reporting as a tool as a financial governing in industrial companies. The aim of the financial controlling is to ensure financial company balance by the help of indicators of solidity, profitability and indebtedness, further by the help of planning, organizing, checking and total financial management and company governing. The financial governing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Lenka Švajdová
  • Oponent: Andrea Sikorová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava