Ivana Bartošová

Diplomová práce

Posouzení změn v chemickém složení popílků vlivem přídavku kalů z ČOV

Evaluation of Changes in Chemical Composition of Fly Ash Influenced by Sludge Addition
Anotace:
V popředí zájmu diplomové práce je popílek, což je anorganická zplodina, která vzniká při spalování fosilních paliv v tepelných elektrárnách. V práci je popsán jeho vznik, chemické a fyzikální vlastnosti a také způsoby jeho využití. Další část práce je věnovaná problematice kalů z městských čistíren odpadních vod. Kaly obsahují mikropolutanty, které brání jejich dalšímu využití v zemědělství, a proto …více
Abstract:
In the centre of the diploma thesis is fly ash, which is an inorganic exhaust that arises from the combustion of fossil fuels in thermal power plants. The thesis describes its origin, chemical and physical properties as well as its utilization. Another part of the work is devoted to the problems of sludge from urban wastewater treatment plants. Sludges contain micropolutants that prevent their further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2019
  • Vedoucí: Helena Raclavská
  • Oponent: Eva Konečná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava