Bc. Miloš Slabotinský

Bachelor's thesis

Simulace, pravidla a mediace: Interface strategických počítačových her

Simulation, rules, and mediation: Interface of Strategy Computer Games
Abstract:
Práce bude zkoumat jednotlivé druhy interface použité ve strategických počítačových hrách po roce 2000. Porovná jednotlivé přístupy ke game interface na základě způsobu hraní u odlišných interface a v závislosti na jeho začlenění do virtuálního prostředí hry. Tento výzkum bude proveden na vybraných případových studiích strategických počítačových her, které jsou svým pojetím game interface velice odlišné …more
Abstract:
The work will examine the different types of interface used in strategic computer games since year 2000. Compares different approaches to the game interface based on the method of playing at different interfaces and depending on its integration into the virtual game environment.This research will be performed on selected case studies of strategy computer games that are by its conception of game interface …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2013
  • Supervisor: Mgr. Jaroslav Švelch, PhD.
  • Reader: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media