Theses 

Uživatelé sociální sítě Facebook - motivace a praxe počítačově mediovaného sociálního jednání – Bc. Aneta Houdková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Aneta Houdková

Master's thesis

Uživatelé sociální sítě Facebook - motivace a praxe počítačově mediovaného sociálního jednání

Social network site Facebook users - motivation and practice of computer-mediated social behavior

Abstract: Empirická práce explorativního charakteru se zabývá motivací uživatelů sociální sítě Facebook ke vstupu a setrvání v této sociální síti a také obecným postojem uživatelů k této sociální síti. Práce teoreticky vychází z konceptu síťové společnosti, fyzické a virtuální komunity a sociálního kapitálu. Kvalitativního výzkumu se zúčastnilo celkem 25 respondentů. Data byla sbírána formou hloubkových rozhovorů, které byly vedeny pomocí polostrukturovaných otázek. Následně byla data analyzována na základě zakotvené teorie. Analýza přinesla zjištění, že motivací ke vstupu do této sociální komunity byl strach z exkluze. Motivací pro setrvání je potřeba upevnění, resp. posílení stávajícího postavení ve fyzických komunitách, kterých je daný uživatel členem tím, že uživatel navyšuje svůj sociální kapitál a posiluje stávající vazby. Upevňování členství je uskutečňováno prostřednictvím sebeprezentace uživatelů, získávání informací o ostatních členech komunity a komunikací a interakcí. Postoj k sociální síti Facebook se mezi jednotlivými respondenty liší. Někteří jej přijali jako další formu komunikace, jiní jej považují pouze za dočasnou záležitost.

Abstract: The empirical thesis of explorative nature deals with a motivation of social network site Facebook users to enter and to remain in this social site and also with the general attitude of users towards the social network site. Theoretical framework is based on the concept of network, physical and virtual communities and social capital. Qualitative research was attended by 25 respondents. Data were collected through depth interviews which were conducted by semistructured questions. Afterwards the data were analyzed on the basis of the grounded theory. Analysis revealed that the motivation to join this social community was the fear of exclusion. The motivation for remaining is a need of confirmation, respectively empowerment of the existing position in physical communities where the user is a member by increasing their social capital and by empowering the existing ties. Empowerment of the membership is realized through self-representation, getting information about other members of the community and the communication and interaction. The attitude to social network site Facebook among respondents varies. Some accepted it as another form of communication others consider it only as a temporary affair.

Keywords: výzkumná práce, síťová společnost, komunita, virtuální komunita, online sociální síť, sociální kapitál, Facebook, zakotvená teorie, kvalitativní výzkum, exploratory study, network society, community, virtual community, social network site, social capital, grounded theory, qualitative research

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 22/3/2019 09:45, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz