Bc. Aneta Houdková

Master's thesis

Uživatelé sociální sítě Facebook - motivace a praxe počítačově mediovaného sociálního jednání

Social network site Facebook users - motivation and practice of computer-mediated social behavior
Abstract:
Empirická práce explorativního charakteru se zabývá motivací uživatelů sociální sítě Facebook ke vstupu a setrvání v této sociální síti a také obecným postojem uživatelů k této sociální síti. Práce teoreticky vychází z konceptu síťové společnosti, fyzické a virtuální komunity a sociálního kapitálu. Kvalitativního výzkumu se zúčastnilo celkem 25 respondentů. Data byla sbírána formou hloubkových rozhovorů …more
Abstract:
The empirical thesis of explorative nature deals with a motivation of social network site Facebook users to enter and to remain in this social site and also with the general attitude of users towards the social network site. Theoretical framework is based on the concept of network, physical and virtual communities and social capital. Qualitative research was attended by 25 respondents. Data were collected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií