Bc. Tomáš Komárek

Diplomová práce

Sekvenčně specifická a strukturně selektivní vazba proteinu p53 a isoforem proteinu p73

Sequence specific and structure selective binding of p53 and p73 isoforms
Anotace:
Nádorový supresorový protein p53 je transkripční faktor, který hraje klíčovou roli v buněčné odpovědi na různé formy stresových signálů a ochraňuje buňku před maligní transformací tím, že reguluje expresi mnoha genů buněčné ochrany, což může vést k zastavení buněčného cyklu, apoptóze anebo opravě DNA. Ale fungovat jako "ochránce genomu" se neobejde bez problémů, protože "Quis custodiet ipsos custodes …více
Abstract:
Tumor suppressor p53 is transcription factor, which plays key role in cell response to different forms of stress signals and protects cells against malignant transformation by regulating expression of many genes of cell defense which can leads to cell cycle arrest, apoptosis or DNA repair. But acting as "guardian of genome" is not without problems, because "Quis custodiet ipsos custodes? - Who watches …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Fyzikální chemie