JUDr. Ladislav Hrabčák

Disertační práce

Európske a národné pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam

European and national rules against tax avoidance practices
Abstract:
The dissertation deals with the rules against tax avoidance practices, which is one of the most current issues in the science of tax law. In addition to clarifying the general theoretical issues related to the issue of tax avoidance, such as the usual terminology, the causes of such acts, respectively practices or the relationship to non-legal categories, also discusses in particular the issue of rules …více
Abstract:
Predostretá dizertačná práca pojednáva o pravidlách proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, čo patrí medzi tie najaktuálnejšie otázky vedy o daňovom práve. Okrem objasnenia všeobecno-teoretických otázok súvisiacich s problematikou vyhýbania sa daňovým povinnostiam, akými sú zaužívané pojmoslovie, príčiny takýchto konaní, resp. praktík či vzťah k mimoprávnym kategóriam, rozoberá aj osobitne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2021
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., doc. JUDr. Martin Vernanský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Finanční právo a finanční vědy