MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Disertační práce

Paralýza střevní po operacích aborálního tlustého střeva a její ovlivnění časnou enterální výživou

The Bowel Paralysis Following Aboral Large Bowel Operations and Influence of Early Enteral Nutrition
Anotace:
Souhrn: Cílem studie bylo zhodnotit vliv časné enterální výživy na nitrobřišní tlak, obnovu peristaltiky, odchod prvních větrů a rychlejší odchod stolice. Pro výzkum jsem vybral resekci rekta, protože doba trvání pooperační paralýzy je delší než při ostatních nitrobřišních operacích a průměr konstruované anstomózy je exaktně určen průměrem použitého stapleru. Metodika: Pacienti byli randomizováni na …více
Abstract:
Summary:Introduction: The aim of my reseach was to evaluate the influence of early enteral nutrition on the intraabdominal pressure, regeneration of peristalsis, first flatus and faster stool. For our research I have chosen rectal resection because bowel paralysis takes more time than other abdominal operations and the diameter of anastomosis with the used stapler is exactly determinated. Methods: …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2007
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Všeobecné lékařství / Chirurgie

Práce na příbuzné téma