Bc. Matylda Hádková

Diplomová práce

Kyselá jablka. Gender ve škole a ve výtvarné výchově

Sour Apples. Gender in School and Art Education
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na genderové stereotypy ve škole, genderově citlivé vzdělávání a feministickou pedagogiku. Teoretická část nastiňuje otázky týkající se rovnosti ve vzdělávání, jinakosti a vytváření bezpečného prostředí pro všechny, zároveň představuje výtvarnou výchovu jako vhodné prostředí pro otevírání těchto témat. Praktickou částí je ilustrovaná kniha Kyselá jablka, která pomocí příběhu …více
Abstract:
This thesis focuses on gender stereotypes in school, gender sensitive education and feminist pedagogy. The theoretical part outlines questions about equality in education, otherness and creating a safe environment for everybody, and at the same time presents art education as a suitable environment for opening these topics. The practical part is the illustrated book titled Sour Apples, which uses a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy