Bc. Natália Baňasová

Diplomová práce

Komparácia Estónska a Slovenska vo vybraných oblastiach e-Governmentu so zameraním na napĺňanie cieľov EÚ

Comparison of Estonia and Slovakia in selected areas of e-Government with a focus on the aims of the EU
Abstract:
This master thesis analyses the e-Government in two EU Member States - Slovakia and Estonia, while taking into account the objectives set at the European level. The first part of the thesis focuses on the comparison of two major areas of the eGovernment - eID and e-elections. It compares the situation of the agenda in the surveyed countries by the political cycle. In the second part it uses content …více
Abstract:
Táto diplomová práca analyzuje e-Government v dvoch členských štátoch Európskej únie – na Slovensku a v Estónsku, pričom zohľadňuje aj ciele stanovené na európskej úrovni. V prvej časti sa práca zameriava na porovnanie dvoch významných oblastí e-Governmentu – eID a e-volieb. Pomocou politického cyklu porovnáva situáciu danej agendy v skúmaných štátoch. V druhej časti práce pomocou obsahovej analýzy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia