Tomáš Široký

Diplomová práce

Systém odtěžení a posouzení jeho kapacit u Důlního závodu 3,OKD,a.s.

System of mucking and evaluation of its capacity at the Mining plant 3, OKD, a.s.
Anotace:
V předložené diplomové práci je popsán princip odtěžení a zpracováno posouzení kapacit jednotlivých větví na Důlním závodu 3, OKD, a.s. Úvodní část práce se zabývá jak samotnou historií důlního závodu, tak hlavně důlně geologickými podmínkami v dané lokalitě. Další kapitola se věnuje samotnému popisu dopravního systému hmot na zmiňovaném závodě. Je zde popsána jak vertikální, tak horizontální a úklonná …více
Abstract:
In submitted thesis is described principle of excavation mucking and assessment of capacities of each invdividual strands of Mining plant 3, OKD, a.s. Introduction part is dealing with history of mining plant, and also mine-geological conditions in this area. In the next chapter is described mining systém of mass on this particular establishment. There is also mentioned vertical, horizontal and hading …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Petr Urban
  • Oponent: Daniel Daniš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava