Theses 

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ – Mgr. Ingrid Kmošková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Ingrid Kmošková

Diplomová práce

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrated Thematic Teaching at Primary School

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou integrované tematické výuky na 1. stupni ZŠ,vymezuje pojmy integrovaná výuka, projekt, strategie výuky atd. V teoretické části objasňuji pojem integrovaná výuka, kapitoly pojednávají o výhodách a nevýhodách ITV, uplatnění v českých školách, klíčových kompetencích s čímž je spjato i hodnocení žáků a projektu. Zaměřuji se také na výběr vhodných výukových metod, díky kterým děti rozvíjí klíčové kompetence a dále rozvíjí svou osobnost v rámci průřezových témat. Praktická část se věnuje vytvoření návrhu metodického materiálu na téma „Cestou necestou aneb putování krajinou“, podává také informace o jeho realizaci a vyhodnocení výsledků, nejen stanovených vzdělávacích cílů, ale i přínosu integrované výuky k rozšíření znalostí.

Abstract: The diploma work is focused on the issue of the integrate thematic education in the first grade of the elementary school. It defines the names of integrate education, project, educational strategy, etc. My task in the theoretical part is to explain the terms of integrate education, chapters are dealing with advantages and disadvantages of the ITV, the use in Czech schools and their key capabilities. Rating of the students and the project is also part of the theoretical part of my work. I also focus on the selection of the suitable educational methods which are helping the kids to improve the main capabilities and their personality within sectional topics. The practical part is dealing with creation of suggestion of the methodic material related to the topic “„Highways and byways or wandering the region,“gives information about its realization, valorization of the results not only stated educational objects but also the benefit of the integrate education that helps to widen the knowledges.

Klíčová slova: integrace, tematické vyučování, projektová výuka, klíčové kompetence, hodnocení, sebehodnocení, klima třídy, spolupráce, strategie výuky, aktivizující výukové metody integration, thematic education, project education, key capabilities, valorization, self – assessment, climate in the classroom, cooperation, strategy of education, activating educational methods

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Hana Filová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 17:18, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz