Monika Kostihová

Master's thesis

Globální problémy životního prostředí a měkkýši (Mollusca) v dietě člověka ve středoevropském prostoru

Global environmental problems and the role of the molluscs in diet in the Central European region
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá globálními problémy životního prostředí a měkkýši (Mollusca) v dietě člověka ve středoevropském prostoru. Hlavním cílem je seznámit se s globálními problémy vedoucí k chronické podvýživě až hladomoru, příčinami hladovění jako je změna klimatu, vyčerpání přírodních zdrojů, degradace půdy. Cílem je přiblížit charakteristiku a význam slova „potraviny nového typu“, …more
Abstract:
This Thesis deals with global environmental problems and the role of the Molluscs in a human diet in the Central European region. The main aims of the Thesis are familiarizes environmetal problems leading to the chronical malnutrition, famine and reasons of the starvation. The causes reasons for example are climate changes, using natural sources up, degradation the soil. The Thesis have mainly focused …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2013
  • Supervisor: Jiří Kupka
  • Reader: Radmila Pešatová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství