Romana Nováková

Diplomová práce

Hodnocení efektivnosti investice ve vybraném průmyslovém podniku

Investment Efficiency Assesment for a Specific Industrial Company
Anotace:
Cílem diplomové práce je praktické hodnocení efektivnosti investice do modernizace operativního a automatického řízení přesunu volně loženého sortimentu cementu na silniční váhy. Úprava stávajícího systému by měla maximalizovat zkrácení průměrného čekacího času autocisteren při nakládce. Hlavním přínosem by měli být především spokojení zákazníci a zvýšení konkurenceschopnosti. Práce je rozdělena na …více
Abstract:
The aim of the thesis is a practical evaluation of the efficiency of investment in the modernization of operational and automatic control of the transfer of bulk cement assortment to road scales. The modification of the existing system should maximize the reduction of the average waiting time of tankers at loading. The main benefit should be satisfied customers and increased competitiveness. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Radmila Sousedíková
  • Oponent: Hana Švábová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin