Dagmar Šamánková

Diplomová práce

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Kroměříži a možnosti využití jeho biologických složek

The Management of the Municipal Waste in Kroměříž and Possibilities of the Usage of Its Biological Components
Anotace:
Diplomová práce řeší možnost lepšího využití bioodpadu z veřejné zeleně a domácností ve městě Kroměříži. V první části je popsán současný stav nakládání se složkami komunálního odpadu včetně srovnání množství z předchozích let. Dále je zde popsán proces kompostování a vermikompostování a uvedena související legislativa. V experimentální části je popsána výroba kompostu a vermikompostu a provedené vegetační …více
Abstract:
My diploma thesis looks for a solution to a better utilization of biowaste from the public green vegetation and households in Kroměříž. In the first part of the thesis the current state of processing of municipal waste components including a comparison from previous years is described. In the next part the process of composting and composting by means of earthworms is characterized and the related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Barbora Lyčková
  • Oponent: Romana Cvrčková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava