Theses 

Vliv vybraných podnikatelských subjektů na trh práce v Libereckém kraji – Bc. Anna Jarešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika

Bc. Anna Jarešová

Diplomová práce

Vliv vybraných podnikatelských subjektů na trh práce v Libereckém kraji

The Effect of Selected Businesses on the Labour Market in the Liberec Region

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na trh práce Libereckého kraje. Snahou je zmapovat strukturu trhu práce, identifikovat největší regionální zaměstnavatele a zjistit, jak silná existuje závislost mezi vývojem počtu zaměstnanců těchto podnikatelských subjektů a mírou nezaměstnanosti. První část práce je věnována teorii týkající se trhu práce, nezaměstnanosti a nástrojů politiky zaměstnanosti. Dále, v praktické části, je popsána situace v Libereckém kraji, kdy je region charakterizován po stránce geografické, socio-demografické a ekonomické. Pozornost je pak především věnována zaměstnanosti a nezaměstnanosti v kraji. Ukazatele jsou porovnávány v čase, s celostátními průměry a ostatními kraji. Jsou zde uvedeni největší zaměstnavatelé v kraji a pomocí korelační analýzy je zkoumána závislost míry nezaměstnanosti na počtu zaměstnaných pracovníků u těchto velkých podnikatelských subjektů, a to jak ve státní, tak soukromé sféře. Závěrem práce je zhodnocení výsledků korelační analýzy a celkové zhodnocení současné situace na trhu práce v Libereckém kraji.

Abstract: The thesis is focused on the labour market of the Liberec Region. The aim is to map the structure of the labour market, identify the largest regional employers and find out how the strong dependence exists between the development of the number of employees of these business entities and rate of unemployment. The first part is devoted to the theory concerning the labour market, unemployment and instruments of employment policy. Furthermore, in the practical part is described the characteristics of the Liberec region, where the region is described of geographic, socio -demographic and economic side. The attention is mainly paid employment and unemployment in the region. The indicators are compared in years, with national averages and other regions. There are listed the largest employers in the region and using correlation analysis explore the dependence of the rate of unemployment on the number of workers employed by these large business entities, both in the public and private sectors. Conclusion of work is evaluation the results of correlation analysis and overall assessment of the current situation on the labour market in Liberec region.

Klíčová slova: Liberecký kraj, nezaměstnanost, podnikatelské subjekty, politika zaměstnanosti, trh práce, zaměstnanost, zaměstnavatelé

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28573 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Jarešová, Anna. Vliv vybraných podnikatelských subjektů na trh práce v Libereckém kraji. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 8. 2018 21:25, 33. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz