Pavel Indrák

Bakalářská práce

Kategorizace prací ve výrobě desek pro bezvodý ofsetový tisk

Work Categorization in Production of Plates for Waterless Offset Printing
Anotace:
Indrák Pavel. Kategorizace prací ve výrobě desek pro bezvodý ofsetový tisk Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2016. 50 stran. Zhodnocení úrovně pracovní zátěže umožňuje zařazení prací do kategorií. Kategorizace prací nám pak sděluje jaká míra rizika je na daném pracovišti z hlediska působení rizikových faktorů pracovních podmínek a jaká je nezbytná míra zabezpečení ochrany zdraví zaměstnanců …více
Abstract:
Work load assessment allows inclusion of works into categories. Works categorization tells us about level of risks is on the workplace from the view of working conditions quality and what level of health protection at work is necessary. The purpose of my thesis is to assess risk factors of working conditions in Workplace of Production of Plates for Waterless Offset Printing and to prepare materials …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Lucie Sikorová
  • Oponent: Šárka Bernatíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů