Theses 

Sociální služby pro rodiny s dětmi s postižením – Mgr. Iveta Morysová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Iveta Morysová

Diplomová práce

Sociální služby pro rodiny s dětmi s postižením

Social services for families with children with disabilities

Anotace: Diplomová práce se zabývá zkušeností rodičů dětí s postižením s kvalitou sociálních služeb pro ně určených. Cílem práce je zmapovat, jaká je zkušenost rodičů dětí s postižením s dostupností sociálních služeb, s kvalitou sociálních služeb a s přístupem sociálních pracovníků. Práce je rozdělena do dvou celků, které na sebe vzájemně navazují. První, teoretická, část se zaměřuje na vymezení klíčových pojmů a uvedení do problematiky rodin s dětmi s postižením, sociálních služeb pro ně určených, kvality sociálních služeb a přímé zkušenosti. Ve druhé, praktické, části je prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů realizován výzkum, jehož cílem je získat konkrétní údaje o zkušenosti rodičů dětí s postižením s kvalitou dostupných sociálních služeb. Na základě zjištěných údajů jsou v závěru práce navrhnuta doporučení, která by mohla být zavedena do praxe a která by dotázaní rodiče dětí s postižením přivítali.

Abstract: Diploma thesis focused on the experience of parents of children with disabilities with the quality of social services designed for them. The aim of this thesis is to determine, what is the experience of parents of children with disabilities with access to social services, the quality of social services and access to social workers. This thesis consists of two parts which concur. First part, theoretical, explains the basic terms and introduces the problem of families with children with disabilities, social services designed for them, quality of social services and direct experience. Second part, practical, uses semi-structured interview to find out factual information about experiences of parents of children with disabilities with the quality of available social services. Based on the data in the conclusion suggested recommendations that could be implemented and that the respondents parents of children with disabilities welcome.

Klíčová slova: rodiny s dětmi s postižením, zdravotní postižení, sociální služby, kvalita sociálních služeb, standardy kvality sociálních služeb, zkušenost, families with children with disabilities, disability, social services, quality of social services, social services quality standards, experience

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 17:06, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz