Bc. Tereza Jandová

Diplomová práce

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a jeho odpisování v účetnictví subjektů veřejného sektoru (ve správní a hospodářské činnosti, srovnání)

Long-Term Tangble and Intangible Assets and Their Depreciation uin Accounting of Public Sector Entities Active in Administration and Economy - Comparison
Anotace:
V mé diplomové práci se zabývám tím, co je to dlouhodobý majetek, jak ho členíme a jak tento majetek můžeme odpisovat. V teoreticko-metodologické části je pak dále uvedeno i co je myšleno pod označením subjekty veřejného sektoru a jaké pro tyto subjekty ze zákona vyplývají povinnosti vzhledem k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, respektive jeho vykazování a odpisování. Praktická část se potom …více
Abstract:
In my master thesis we deal with what is a long-term assets, as he dissected and how this property can depresiate. The theoretical and methodological part is then further specified and what is meant under the term public sector entities and those entities for which the statutory obligations arising in relation to tangible and intangible assets, or its reporting and depreciation. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: Dr. Josef Tvrdoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní