Bc. Pavel Vaněk

Master's thesis

Metodika měření a zpracování optických emisních spekter různých typů výbojů pro účely výuky a výzkumu

Methodology of measurement and processing of emission spectroscopy for teaching and research
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou měření a zpracování optických emisních spekter. Měření bylo prováděno na čtyřech spektrometrech s konfigurací Czerny-Turner. V práci je popsán postup měření kalibrační křivky spektrometru, přičemž velký důraz je kladen na posouzení vlivu kalibrace na naměřená spektra a následně na výpočet rotační, vibrační a elektronové teploty. Dále je v této práci diskutován vliv …more
Abstract:
This thesis focuses on measuring and processing optical emission spectra. The measurement was performed on four spectrometers with the Czerny-Turner configuration. In the paper, the technique of measuring the spectrometer's calibration curve is described, whereas judging the influence of the calibration on measured spectra and the following calculation of rotational, vibrational and electron temperature …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2007
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta