Theses 

Sport a skauting – Bc. Michal Petrželka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michal Petrželka

Bachelor's thesis

Sport a skauting

Sport and scouting

Anotácia: Skauting vznikl v roce 1908 na ostrově Brownsea a od té doby se stále říší do všech zemí světa a počet členů se stále zvyšuje. Antonín Benjamin Svojsík v roce 1912 myšlenky skautingu přivezl do Československa a začal je upravovat a aplikovat na české děti. Skauting je rozdělen dle výchovných kategorií, ve kterých je rozpracován program pro konkrétní věkovou kategorii.Svojsík chtěl aplikovat skauting v tělesné výchově, protože jedno bez druhého dost dobře nefunguje. Počátky sportu sahají až do období pravěku. V tomto období se sport vyvíjel v závislosti na vývoji člověka. Za soudobý je však sport považován až od 18. století, a za kolébku je považována Anglie. Soudobý skauting využívá různé druhy sportovních aktivit ne však všichni skauti a ne všechny oddíly propojují skaut se skautskou výchovou tak jak by měli. Obecně se však dá říci, že zahrnuje veškeré druhy sportu. Není jednoduché dnešní děti zaujmout, proto volíme sporty podle věkových kategorií, náročnosti a využití při oddílových schůzkách. Důležité je zachovávat „pravidla hry“, děti nepřetěžovat, vybírat aktivity dle pohybových schopností věkové kategorie.

Abstract: Scouting was founded in 1908 on Brownsea Island and since then it still spreads to all countries of the world and the number of members is increasing. Antonín Benjamin Svojsík brought the idea of scouting to Czechoslovakia in 1912 and began to form it and apply it to Czech children. Scouting is divided by educational categories in which the program is developed for a specific age group. Svojsík wanted to apply scouting in physical education because one without the other does not work well enough. The origins of the sport date back to prehistoric times and sport was developing together with the mankind but as contemporary it is considered only from the 18th century and England is considered to be the place of its birth. Contemporary scouting uses different kinds of sports activities but not all scouts and not all sections connect the scout and the scout education as they should. In general it can be said that it includes all kinds of sports. It's not easy to attract the children today so we choose sports by age, demands and application at club meetings . It is important to observe the rules of the game, not to overload the kids, choose activities according to physical abilities of a particular age group.

Kľúčové slová: Junák, skaut, scouting, děti, pohybové aktivity, sport, Svojsík, Seton, Baden-Powell, výchovné kategorie, vývoj, úpoly, atletika, lanové aktivity, plavání, vlčata, světlušky, rover, ranger, rádce

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiří Kouřil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 5. 2019 15:46, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz