Matěj Melnar

Bachelor's thesis

Zaměření a vyhodnocení konstrukčních vrstev na stavbě úseku dálnice D56, připojení na R48 ve Frýdku-Místku

Measuring and Evaluation of the Structural Layers in the Building Section of the D56 Highway, interconnection to R48 Motorway in Frýdek-Místek
Abstract:
Obsahem této bakalářské práce je vytyčení, zaměření a vyhodnocení konstrukčních vrstev stavebního objektu SO102 na stavbě D56, připojení na D48 ve Frýdku-Místku. V bakalářské práci je popsána lokalita stavby, popis stavebního objektu, použité metody měření, použité referenční systémy, použité přístroje, programy a podklady. Dále se bakalářská práce zabývá rekognoskací terénu, postupem přípravných prací …more
Abstract:
The content of this bachelor thesis is demarcation, aiming and evaluation of construction layers of a building facility S0102 on building D56, the connection to D48 in Frýdek-Místek. This bachelor thesis describes the building location, the building facility, the measurement methods used, the reference system used, used devices, programs and backgrounds. This bachelor thesis also pursues terrain reconnaissance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2021
  • Supervisor: Miroslav Novosad
  • Reader: Pavel Havelka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava