Theses 

Vliv modifikace chemického složení oceli na vlastnosti a strukturu drátů – Tomáš Milerski

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály

Tomáš Milerski

Bakalářská práce

Vliv modifikace chemického složení oceli na vlastnosti a strukturu drátů

The effect of chemical composition modification of the steel on properties and structure of wires

Anotace: Tato bakalářská práce zkoumá vliv modifikace chemického složení na vlastnosti a strukturu drátů. Součástí práce je přesné určení chemického složení pomocí metod z oblasti spektroskopie. Práce také popisuje technologie používané pro výrobu nízkouhlíkových drátů. Zkoumány jsou vzorky za tepla válcovaného drátu, taženého drátu a žíhaného drátu, všechny pocházející ze stejné tavby. Materiál vzorků může být charakterizován jako ocel bez intersticiálních prvků a proto značná část práce je věnována popisu těchto ocelí. Tato práce také popisuje proces žíhání oceli bez intersticiálních prvků. Pro potřeby této práce byla také provedena analýza mechanických vlastností drátu na trhacím stroji a analýza mikrostruktury pomocí optického mikroskopu.

Abstract: This bachelor’s thesis studies an influence of chemical modification on the properties and structure of low carbon wires. A part of the thesis is devoted to detailed chemical analysis using methods from the field of spectroscopy. The thesis also describes the technologies used for low carbon wire production. The studied samples are hot rolled wire rod, cold drawn wire and annealed wire, all coming from the same melt. The sample material can be characterized as interstitial free steel. Therefore, a substantial part of the thesis is devoted to describing these steels. The thesis also describes the annealing process of interstitial free steels. The analysis of mechanical properties on a tensometer as well as the analysis of microstructure using optical microscope was conducted for the purpose of this thesis.

Klíčová slova: nízkouhlíkové dráty, oceli bez intersticiálních prvků, oceli stabilizované titanem, titanové precipitáty, drát válcovaný za tepla, tažený drát, žíhaný drát

Keywords: low carbon wires, interstitial free steels, titanium stabilized steels, titanium precipitates, hot rolled wire rod, drawn wire, annealed wire

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Zdeněk Jonšta
  • Oponent: Petra Váňová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:44, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz