Bc. Andrea Krčálová

Diplomová práce

Genius loci Znojma prizmatem umění 20. - 40. let 20. století

Genius loci of Znojmo through the Prism of Arts during 20. – 40. years of 20th Century
Anotace:
Náplní diplomové práce je kulturně – historický vývoj města s důrazem na umělecký potenciál meziválečného a poválečného období. Hlavním cílem je zmapování různých médií zachycujících krásy Znojma – kresby, malby, pohlednice, fotografie a filmy, prostoupené duchem Genia loci. Práce je taktéž doplněna o vznik architektonicky hodnotných budov, jež se na tvorbě Genia loci města podílely a podílí. Město …více
Abstract:
The aim of this thesis is cultural - historical development of the city, with an emphasis on the artistic potential of the interwar and postwar period. The main objective is to map a variety of media depicting the beauty of Znojmo - drawings, paintings, postcards, photographs and films, imbued with the spirit of the genius loci. The work is also accompanied by the emergence of architecturally valuable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Koudelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta