Richard Molnár

Master's thesis

Návrh koncepce plavidla pro potápěčskou skupinu HZS Jihočeského kraje

Design of a Vessel Concept for the Diving Group FRS of the South Bohemian Region
Abstract:
Cílem této diplomové práce je návrh koncepce plavidla pro potápěčskou skupinu HZS Jihočeského kraje. Úvod představuje strukturu potápěčské skupiny a její územní působnost. Dále se zabývá statistikou mimořádných událostí opěrného bodu za deset let. Práce následně shrnuje současný stav vybavenosti potápěčské skupiny a nabízí pohled do zahraničí. Nejdůležitější část práce je zaměřena na samotnou specifikaci …more
Abstract:
This master thesis sets its goal in proposing a concept of small vessel designated for divers´unit in the framework of FRS of South Bohemian Region. The introduction presents organisational structure of the divers´unit and its territorial scope. The paper further deals with statistics of emergencies in supportive base within a decade. The thesis then summarizes current state of equipment for the divers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: Ladislav Jánošík
  • Reader: Jiří Chmel

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Master programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.