Martin Klosík

Master's thesis

Návrh signálního plánu křižovatky

Intersection Traffic Control Plan Design
Abstract:
V této diplomové práci je navrhován signální plán průsečné křižovatky za pomoci matematických modelů a optimalizačního software Xpress-IVE. V úvodu předložené práce je popsána problematika provozu na křižovatce. Dále jsou v práci rozepsány metody pro vytváření signálních plánů a vypracovány dva signální plány na základě různých optimalizačních kritérií. Závěr práce je zaměřen na zhodnocení vytvořených …more
Abstract:
This thesis deals with a four-arm intersection signal plan design carried out by means of mathematical models and Xpress-IVE optimizing software. The thesis preamble describes the issues concerning intersection traffic. Further, the thesis describes general methods to design signal plans, and includes two signal plans the designs of which have been based on different optimizing criteria. The thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Dušan Teichmann
  • Reader: Michal Krempl

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie