Jan Kodet

Bakalářská práce

Benefity systému "Document management"

Benefits of Document Management System
Anotace:
Téma dokument management systém v posledních letech začíná zajímat stále více organizací. Jedná se o téma, které organizacím přináší velké množství benefitů. DMS není jen autonomní systém, ale často se jedná o jeden ze systémů dané organizace. Společnosti často nevidí či nevěří, že dokument management systém přinese jakoukoliv úsporu nebo jim při práci pomůže. Bakalářská práce je zaměřena na porovnání …více
Abstract:
Topic document management system in recent years, increasingly becoming interested organizations. This is a topic that organizations brings a lot of benefits. DMS is not only an autonomous system, but often it is one of the systems of the organization. Companies often do not see or believe that a document management system will bring any savings or help them at work. Bachelor thesis is focused on comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Igor Černý
  • Oponent: Veronika Součková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin