Theses 

Připravenost předškoláků na vstup do základní školy – Mgr. Petra Kochová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Petra Kochová

Diplomová práce

Připravenost předškoláků na vstup do základní školy

Preparedness of preschool children for the entrance into the basic school

Anotace: Diplomová práce s názvem Připravenost předškoláků na vstup do základní školy se zabývá problematikou školní připraveností dětí před vstupem do prvního ročníku základní školy a jejich následnou úspěšností v závislosti na míře připravenosti. Právě připravenost dítěte na vstup do základní školy se odráží na bezproblémovém a zdárném začátku, se kterým úzce souvisí motivace a pozitivní naladění k dalšímu vzdělávání. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla provést v této práci empirické šetření, které by výraznějším způsobem prokázalo provázanost důležitosti předškolní přípravy a úspěšnosti po vstupu žáka do školy. Práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické, části se zabývám specifiky dětí na přechodu z mateřské školy do základní, věnuji se jak jejich tělesnému vývoji, tak vývoji mentálnímu, emočnímu a sociálnímu. Zaměřuji se na vývoj kresby a na rozvíjející oblasti v mateřské škole, jež jsou nezbytnou součástí předškolní přípravy dětí. Dále se soustředím na problematiku školní zralosti a školní připravenosti k pedagogicko-psychologické intervenci před nástupem do školy. Ve druhé, praktické, části práce se v její první etapě zabývám faktickou připraveností předškolních dětí. Ve druhé etapě tohoto šetření se zabývám následnou úspěšností dětí po nástupu do základní školy v závislosti na předešlé zkoumané připravenosti.

Abstract: The thesis called preparedness of preschool children for the entrance into the basic school deals with the issues of school preparedness of children before starting the first grade of the basic school and their consequent success depending on the rate of preparedness. The preparedness of the child for starting the basic school reflects the trouble-free and successful start which is connected with motivation and the positive approach to the further education. This is the reason why I decided to do an empiric research, which would show a strong interconnection of importance concerning the preschool preparation and the success of starting the basic school education. The thesis is divided in two parts. The first, theoretical part, deals with the specific features of the children who switch from the kindergarten to the basic school. I describe the physical, psychological, emotional and social development. I focused on development of paintings and on developing fields in the kindergarten, which is a necessary part of the preschool preparation. Additionally I focused on the issues of school maturity to the pedagogic-psychological intervention before starting the basic school. In the other, practical part, I dealt in the first phase with actual preparedness of preschool children. In the second phase I dealt with the consequent success after starting the basic school depending on the former examined readiness.

Klíčová slova: Klíčová slova Dítě předškolního věku, předškolní vzdělávání, grafomotorika, lateralita, dítě mladšího školního věku, přechod dětí z mateřské školy na základní školu, školní zralost, školní připravenost. Keywords Preschool child, preschool education, graphomotorics, laterality, child of younger school age, children and the change from nursery school to basic school, school maturity, school readiness.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 01:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz