Jan Dvořáček

Diplomová práce

Technologie WebRTC a její podpora v open-source IP telefonních řešeních.

WebRTC Technology and Its Support in Open-source IP Telephony Solutions.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá technologií WebRTC a její podporou v open-source IP telefonních řešeních. WebRTC je v současnosti trendem v IP telefonním světe. Tato technologie je již plně funkční v komerčních aplikacích, avšak open-source produkty vyžadují často optimalizaci. Výstupem této práce je podrobná dokumentace konfigurace technologie WebRTC na open-source produktech a následná analýza spojení …více
Abstract:
This thesis deals with WebRTC technology and its support in open-source IP telephony solutions. WebRTC is currently a trend in the IP telephony world. This technology is already fully operational in commercial applications, but open-source products often require optimization. The output of this work is detailed documentation of WebRTC configuration on open-source products and subsequent analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Filip Řezáč
  • Oponent: Jan Rozhon

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační bezpečnost