Andrea Lepková

Bakalářská práce

Aplikace pro sběr a vyhodnocování dat při výrobě tepla a teplé užitkové vody

Application for Collection and Analysis of Data for Generation of Heat and Heating Utility Water
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a zrealizovat databázovou aplikaci pro sběr a vyhodnocování dat při výrobě tepla a teplé užitkové vody. Aplikace byla zpracována pomocí skriptovacího jazyka PHP a databázového systému MySQL, což jsou hlavní technologie, které byly pro tento úkol použity. Obsahem bakalářské práce jsou především teoretická východiska pro tvorbu aplikace a samotný popis její …více
Abstract:
Objective of the thesis was to design and implement a database application for collection and analysis of data for generation of heat and utility water. The application has been processed by using scripting language PHP and database system MySQL that are the main technologies used for this assignment. The thesis contains especially theoretical starting points for creating the application and the process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Vítězslav Novák
  • Oponent: Lukáš Bajgar

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava