Pavel PTÁČEK

Bakalářská práce

Automatická detekce řeči v řečových nahrávkách pro korpusově orientovanou syntézu řeči

Automatic Endpoint Detection of Speech in Recordings for Corpus-based Speech Synthesis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podpůrného nástroje, který automaticky detekuje začátek a konec řeči v řečových nahrávkách. Úloha je řešena pomocí klasifikátoru s využitím knihoven SVM pro programové prostředí Matlab. Cílem práce je přesná detekce začátku a konce řeči. Čtenář se v práci dočte, jak funguje klasifikace a uvidí popsání příznaků, podle kterých klasifikování probíhá. Výsledné …více
Abstract:
This thesis deals with the creation of support tool, which automatically detects the beginning and ending of speech in speech recordings. The task is solved by using a classifier with SVM libraries for the programming environment Matlab. The goal is to detect precise beginning and ending of speech. The reader can find in this thesis, how it works and see description of symptoms, according to which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PTÁČEK, Pavel. Automatická detekce řeči v řečových nahrávkách pro korpusově orientovanou syntézu řeči. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika