Theses 

Východiska procesu a příprava klientů na přechod z pobytové služby do služby s nižší mírou podpory – Gabriela Šumšalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Gabriela Šumšalová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Východiska procesu a příprava klientů na přechod z pobytové služby do služby s nižší mírou podpory

Background of process and preparing clients for the transformation from residential services to services with a lower level of support

Anotace: Tématem mé absolventské práce je „Východiska procesu a příprava klientů na přechod z pobytové služby do služby s nižší mírou podpory.“ Jejím obsahem je příprava výzkumného šetření. Ten bude veden pomocí kvalitativní metody a polostrukturovaných rozhovorů a bude součástí mé bakalářské práce. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části práce jsou charakterizovány pojmy mentální postižení, sociální práce, sociální pracovník, proces transformace a popsána organizace Klíč centrum sociálních služeb Olomouc. Obsahem druhé, výzkumně přípravné, části je příprava výzkumného šetření. Ten bude veden pomocí kvalitativní metody a polostrukturovaných rozhovorů a bude součástí mé bakalářské práce. V této části práce je představena kazuistika klienta, který změnou bydlení prošel.

Abstract: The theme of my graduate thesis is "The starting points of the process and the preparation of clients for the transition from the residential social service to services with lower support rate". It includes the preparation of research. Research will be guided by qualitative methods and half structured interviews and will be part of my graduate thesis. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part of the thesis are described the concepts of mental disability, social work, social worker, process of transformation and organization Klíč the social service center Olomouc. Practical part is the preparation of research. He will be guided by qualitative methods and semi-structured interviews and will be part of my bachelor thesis. This part of the thesis also introduces the case report of the client who passed the change of housing.

Klíčová slova: Transformace, sociální služby, mentální postižení, podporované bydlení, chráněné bydlení, připravenost na změnu. Transformation, social services, intelectual disabilities, supported housing, sheltered housing, readiness for change.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD.
  • Oponent: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:19, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz