Theses 

Socializace dvojčat v období adolescence – Mgr. Dita Sádecká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Education / Social Education

Mgr. Dita Sádecká

Bachelor's thesis

Socializace dvojčat v období adolescence

Socialisation of twins in the time of adolescence

Anotácia: Ve své bakalářské práci Socializace dvojčat v období adolescence se zabývám fenoménem dvojčat v období dospívání. Zaměřuji se na proces socializace v období přechodu ze základní na střední školu, a jaké socializační dopady měl tento přechod na dvojčata, která se v tomto období poprvé od sebe odpoutala. V první části se zabývám teoretickými poznatky, obohacenými o vlastní zkušenosti, postoje a názory na tuto problematiku. Empirická část se opírá o kvalitativní výzkum, který jsem provedla formou polostrukturovaných rozhovorů s vybranými dvojčaty, které se vyjádřily k období přestupu na střední školu. Data jsem analyzovala pomocí otevřeného kódování. Ne všechna dvojčata vnímají svůj sourozenecký vztah jako něco výjimečného. Dívky v mém výzkumu vnímají rozdělení se při přechodu na střední školu jako pozitivní zkušenost.

Abstract: In my final Bachelor thesis, "Socialiasation of twins in the time of adolescence", my research explores the behaviour and perception of twins during puberty. The work focusses on the socialization process during transition from primary to secondary school and what socialisation impact this shift has on twins as they are separated for the first time. The first section of my work provides a theoretical background supported by my own experiences, current knowledge and perspectives on this issue. The empirical section is supported by qualitative research, using semistructured interviews with twins who expressed their views on the transitional period between primary and secondary school. The data were analysed using an open coding system. Not all twins perceive their sibling relationship as something special. Girls in my study perceive the separation during the transition to secondary school as positive experience.

Kľúčové slová: Klíčová slova, Dvojčata, socializace, adolescence, dospívání, identita, sebepojetí Keywords, Twins, socialization, puberty, identity, self-perception.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedúci: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 7. 2019 08:32, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz