David Škorupa

Bakalářská práce

Přestavba křižovatky ulic Ostravská a Michálkovická v Petřvaldu

Reconstruction of Intersection Ostravská Street and Michalkovická Street in Petřvald
Anotace:
ŠKORUPA, D. Přestavba křižovatky ulic Ostravská a Michálkovická v Petřvaldu: bakalářská práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství 227, 2017 53s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. Předmětem bakalářské práce je přestavba stávající úrovňové křižovatky ulice Ostravská s ulicí Michálkovická v Petřvaldu na okružní křižovatku …více
Abstract:
Škorupa, D. Reconstrution of Intersection Ostravská Street and Michálkovická Street in Petřvald: bachelor thesis. Ostrava: VŠB-Technical university of Ostrava, Civil engineering, Department of transport engineering 227, 2017, 53p. Thesis supervisior doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. The purpose of this thesis is the reconstruction of current level intersection of Ostravská and Michálkovická street in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Ivana Mahdalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava