Theses 

Odklad povinné školní docházky – Bc. Jana Peňaková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku

Bc. Jana Peňaková

Bakalářská práce

Odklad povinné školní docházky

Postponement of Compulsory School Attendance

Anotace: Tématem předložené bakalářské práce je problematika odkladu povinné školní docházky. Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké jsou v současné době příčiny odkladu povinné školní docházky, zjistit její četnost a názory rodičů k odkladu povinné školní docházky. Práce je dělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část se člení na čtyři hlavní kapitoly, ve kterých autorka vymezuje pojmy předškolní věk s tím spojený motorický, kognitivní, emoční, sociální a řečový vývoj. Dále charakterizuje pojmy mateřská škola, školní zralost, pracovní zralost, tělesná zralost, psychická zralost, emičně-sociální zralost, posouzení školní zralosti, školní připravenost, odklad povinné školní docházky, zabývá se příčinami odkladu povinné školní docházky a legislativním vymezením povinné školní docházky. Praktická část je zaměřena na zjištění četnosti a příčin, které jsou důvodem k odkladu povinné školní docházky a postoje rodičů k odkladu povinné školní docházky. Autorka zvolila metodu nestandardizovaného dotazníku. Výsledky šetření jsou zpracovány do tabulek, slovního shrnutí a grafů. Smyslem předložené bakalářské práce je objasnit problematiku odkladu povinné školní docházky a zjistit příčiny odkladu školní docházky.

Abstract: The subject of the presented bachelor thesis is the issue of the deferment of compulsory schooling. The aim of the thesis is to determine the current causes for the delay of compulsory schooling, to determine its frequency and the opinions of parents on the delayn of compulsory schooling. The thesis is divided in two parts, the theoretical and the practical part. The theoretical part is divided in four main chapters in which the author defines the concepts of preschool age with concomitant motor, cognitive, emotional, social and speech development. Furthermore, she characterizes the concepts of nursery, school maturity, working maturity, physical maturity, psychological maturity, socio-emotional maturity, the assessment of school maturity, school preparedness, the deferment of compulsory schooling, she deals with the causes of the deferment of compulsory schooling and with the legislative definition of compulsory schooling. The practical part is focused on the findings of the frequency and causes that are the reason for the deferment of compulsory schooling and the attitudes of parents regarding the deferment of compulsory schooling. The author has chosen the method of non-standardized questionnaires. The results of the investigation are processed into tables, a word summary and graphs. The purpose of the presented thesis is to clarify the issue of the deferment of compulsory schooling and to determine the causes for the deferment of compulsory schooling.

Klíčová slova: předškolní věk, mateřská škola, školní zralost, posouzení školní zralosti, školní připravenost, příčiny odkladu povinné školní docházky, odklad povinné školní docházky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 25. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Eva Dousková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24710 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Peňaková, Jana. Odklad povinné školní docházky. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 00:53, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz