Adam Běťák

Bakalářská práce

Obnovitelné zdroje a jejich začlenění do distribuční soustavy.

Renewable Power Sources in Distribution Network.
Anotace:
Zaměřením bakalářské práce je problematika obnovitelných zdrojů elektrické energie připojených do distribuční soustavy. Práce obsahuje teoretický rozbor distribučních sítí nízkého a vysokého napětí. Seznámení s nejčastěji využívanými obnovitelnými zdroji v České republice a jejich princip činnosti. V následující části jsou rozepsány zpětné vlivy, jako jsou změny napětí, ovlivnění zařízení hromadného …více
Abstract:
The focus of the bachelor thesis is the issues of renewable energy sources connected to the distribution system. The thesis contains theoretical analysis of low and high voltage distribution networks. Introduction to the most commonly used renewable resources in the Czech Republic and their principle of operation. In the following section, feedback influences such as voltage changes, impacts on mass …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Gurecký
  • Oponent: Petr Krejčí

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika