Bc. Vilma Velebová

Diplomová práce

Názory žáků 2. stupně základní školy na problematiku narušené komunikační schopnosti

The opinions of the pupils at the second grade of primary school on the disrupted communication ability.
Anotace:
Tématem diplomové práce je analýza názorů žáků 2. stupně na problematiku narušené komunikační schopnosti. Tvoří ji část teoretická a část empirická. Teoretická část charakterizuje žáka staršího školního věku, včetně psychických změn, kognitivního vývoje a sociálních aspektů chování. Vymezuje pojmy komunikace, verbální a neverbální komunikace, pedagogická komunikace. Popisuje fáze komunikace. Zabývá …více
Abstract:
The theme of this diploma thesis is the opinions of the pupils at the second grade of primary school on the distruped communication ability. The diploma thesis is divided into the theoretical part and the empirical part. The theoretical part characterizes a pupil of the older school age, including some mental changes, a cognitive development and a social aspects of behavior. It delimits terms a communinication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta