Bohdan Křenek

Bakalářská práce

Zlepšování procesu vibračního svařování zadní skupinové svítilny

Improvement of Process of Vibration Welding on Rear Lamp Project
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zlepšováním procesu svařování zadní skupinové svítilny Ford Fiesta. V práci jsou specifikovány činnosti spojené s neustálým zlepšováním v rámci sériově vyráběného projektu, kdy je potřeba pružně reagovat na měnící se požadavky zákazníka na objemy výroby a na změnu vyráběného sortimentu s co možná nejmenšími zásahy do výrobních procesů. V teoretické části je popsána aplikace …více
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to improvement of vibration welding process for rear combination lamp of Ford Fiesta. Thesis mentions specific activities related to continuous improvement on project running in serial production, where it is vital to react accordingly to ever changing customer requirements for production volumes and changes in delivered product with the least intervention into running …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Josef Tošenovský
  • Oponent: Lukáš Horák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava