Jana Haraštová

Diplomová práce

Aplikace konceptu „Hodnota za peníze“ v rámci veřejných stavebních investic do technické infrastruktury

Application of the method of "Value For Money" in public construction investment in the technical infrastructure
Anotace:
Předmětem diplomové práce aplikace konceptu “Hodnota za peníze” v rámci veřejných stavebních investic do technické infrastruktury je investiční proces a jeho životní cyklus. Popisuje projekt od první myšlenky – investičního záměru až po výběr dodavatele veřejné zakázky a to s důrazem na hodnotu za peníze – Value for Money. Ukazatel VfM je odrazem hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti a splnění těchto …více
Abstract:
The subject of the thesis application of the concept "Value for money" in the framework of public construction investment in technical infrastructure is the investment process and its life cycle. It describes the project from the first idea - the investment plan to the selection of the supplier of the public contract with effect on value for money - value for money. The VfM indicator reflects economy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2020
  • Vedoucí: Jan Česelský
  • Oponent: Karel Malík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava