Anna Brabencová

Diplomová práce

Ekonomické porovnání variant řešení odpadového hospodářství obce Bitozeves

Economic Comparison of Options Regarding Waste Economy of Bitozeves
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá ekonomickým porovnáním variant řešení odpadového hospodářství obce Bitozeves. Teoretická část práce obsahuje historii obce Bitozeves, popis právní úpravy, kterou se řídí oblast odpadového hospodářství, definice základních pojmů, popis jednotlivých druhů odpadů a jejich sběr a třídění. Praktická část práce se zabývá skutečnou produkcí odpadů na území obce, ekonomickými …více
Abstract:
This thesis is concerned with economic comparison of variant waste management Bitozeves village. The theoretical part contains the history of the village Bitozeves, a description of the legislation governing the area of waste management, basic definitions, description of each type of waste and its collection and sorting. The practical part deals with the actual production of waste in the municipality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Yveta Tomášková
  • Oponent: Alena Straková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava